Англо русский словарь компьютерных и интернет терминов


, , , , .
abort przerwać
accept akceptować
access dostęp
account konto
activate uruchomić
add dodać
advanced rozszerzony, zaawansowany
again jeszcze raz, znów
align wyrównać
all () wszystkie
allocation zarezerwowanie miejsca
already już
always zawsze
any jakikolwiek
apply zastosować
area obszar
background tło
backspace cofniecie
backup kopia zapasowa
before zanim
begin zacząć
below poniżej
between pomiędzy
blank pusty
bold wytłuszczony
boot start systemu
both obydwa
bottom koniec
break przerwać
browse przeglądać
buffer bufor
bug błąd w programie
build budować
build-in wbudowany
bus szyna
button przycisk
call uruchomienie
can móc
cancel odwołać
case przypadek
center środek
change zmienić
char znak, litera
character , znak, litera
check sprawdzić
choice wybór
clean skasować
close zamykać
colour kolor
column kolumna
command komenda
comment komentarz
compatibility zgodność
complete całkowity
computer komputer
confirm potwierdzić
connect polaczyc
constant stały
content zawartość
context kontekst
continue kontynuować
control sterować
controller sterownik
coprocessor koprocesor
copy kopiować
correct poprawiać, poprawny
create tworzyć
current aktualny
cursor kursor
custom niestandardowy, nietypowy
cut wyciąć, usunąć
daisy-wheel printer drukarka rozetkowa
dark ciemny
dash kreska pozioma
data dane
data processing przetwarzanie danych
database baza danych
decimal dziesiętny
decrease zmniejszyć
default domniemany, domyślny
degree stopień
delay zwloka, opoźnienie
delete usunąć
denied odmówiony, wzbroniony
description opis
design projekt, projektowac
destination , cel, miejsce
detail szczegół
device urządzenie
different różny, odmienny
digit () cyfra
digital cyfrowy
direct () bezpośredni
direction kierunek
directory (dir) , kartoteka, katalog
disable wylączyć
disk dysk
diskette dyskietka
display wyświetlić
done wykonane
dot kropka, znak
draft szkic
drive stacja dysków
driver program sterujący urządzeniem
duplicate - wykonać kopie
edit redagować
enable włączyć
enter wprowadzić, wejść
entire cał
environment otoczenie, środowisko
erase usunąć
error błąd
escape uciekać, zaniechać
exact dokładny
example przykład
exception wyjątek
exchange wymieniać
executable (exe) wykonywalny
execute wykonać
exist istnieć
exit wyjśćie
expect oczekiwać
export wysłać dane
extend rozszerzać
extension rozszerzenie
external zewnętrzny
fail zawieść, poddać się
failure niepowodzenie, awaria, zawiesić
fast szybki
fault bląd w programie, uszkodzenie
feature cecha, właściwość
feed podawać, dostarczać
few nieliczne
field pole
file plik, dokument
fill wypełnić
finally ostatecznie
find znaleźć
fit pasować, miećcić się
floating zmienny
floppy elastyczny
font czcionka
form kształt
format formatować
formula wzór matematyczny
forwards naprzod
found znaleziony
frame () ramka
frequently często
game gra
general ogólny
get pobrać, otrzymać
give dać
great wielki, wspaniały
grey szary
guide poradnik
half połowa
halt zatrzymać
handbook podręcznik
hard disk dysk twardy
hardware sprzęt komputerowy
header nagłówek
height wysokość
help () pomoc samouczek
hidden ukryty
hide ukryć
high wysoki
highlight () podświetlić
hint wskazowka
history lista ostatnich komend
hit naciśnij, uderzać
hold trzymać, wstrzymanie
home () początek wiersza (tekstu)
home computer komputer domowy
horizontal poziomy
I/O (input/output) / wejśćie/wyjśćie
ignore zignorować
illegal niedozwolony
immediately natychmiast
inch cal
include zawierać, wstawić tekst
incorrect niewłaściwy
indicator wskaźnik
input dane wejśćiowe
insert wstawiać
inside wewnątrz
installation instalacja
insufficient za mało
integer () liczba całkowita
interface interfejs, złącze
internal wewnetrzny
interrupt przerwanie
introduction wstęp
invalid ( ) niewłaściwy
invisible niewidoczny
issue rezultat
italic kursywa
keep zachować
key klawisz
keyboard klawiatura
keyword slowo kluczowe
kill usunąć
label etykieta
laptop komputer przenosny
layout projekt, wygląd ogólny
leave pozostawić
left lewy
length długość
letter litera
level poziom
library biblioteka
light jasny
link łącze, łączyć
load ładować, odczytywać
local lokalny
locate umieścic, odszukać
lock zamknąć
log in włączyc (przy pracy w sieci)
lost stracony
low niski
mail list
main główny
make wykonywać, zrobic, stworzyć
manual podręcznik
mark zaznaczyć
master , główny, nadrzędny
memory pamieć
merge dołączyc, spleść
message wiadomość
missing brakujący
monochrome - jednobarwny
more więcej
mouse mysz
move poruszać, przenieść
moveable ruchomy
multiple wielokrotny
name nazwa
necessary potrzebny
need potrzebować
net, network sieć, sieć komputerowa
new nowy
next następny
no - nie
non-system niesystemowy
normal normalny, typowy
note notatka
null brak informacji
number liczba
OCR optyczne rozpoznawanie znaków
office biuro
offset przemieszczenie
OK , akceptacja
old stary, poprzedni
on/off / włączony/wyłączony
off-line , autonomiczny, odłączony
open otwierać
option opcja
or lub
order porządek, kolejność
OS (operating system) system operacyjny
out poza
out of paper brak papieru
out of space nie ma miejsca
outline zarys
output wyjście
outside poza, na zewnątrz
overflow przepełnienie
overload przeciążenie
override przeważyć, uchylać
owner właściciel
pack upakować
page strona
pagination numerowanie stron
panel panel, okienko
paragraph akapit
part część
particularly szczegółnie
paste () wkleić
path sciezka
pattern wzór, wzorzec
period okres
permanent stały
pick wybrać
picture obrązek
pipe strumień danych
place umieścić
plot rysowac
plug wtyczka
point punkt
position pozycja
prepare przygotowac
press nacisnąć
previous poprzedni
primary () podstawowy, pierwotny
print out drukować
printer drukarka
priority priorytet
processor procesor
progress postęp
proper właściwy
property własność
provide zapewnić
pull ciągnąc
purpose cel
push pchac
put () umieścić, wysłac (dane)
quality jakość
question pytanie
quick szybki
quit opuścic, wyjść
quote apostrof, pobrać i umieścić
random przypadkowy
rather raczej
read czytać
read error bląd odczytu
ready gotowy
real rzeczywisty realny
reboot ponownie załądować system
rebuild odbudować
recall przypomnieć
receive , odebrać
recognize rozpoznać
record zapis
recorder rejestrator
reference odniesienie, przypis
re-format ponownie sformatować
refreshing odświeżanie
region przestrzeń, obsar
register rejestrować
remember pamiętac
remote zdalny
remove usunąć
rename zmienić nazwe
repeat powtorzyć
replace zastapic
request zadanie, zadać
require potrzebowac, wymagać
reserve rezerwować
reset ustawic ponownie
resolution rozdzielność
rest reszta
restore przywrócić
retry probować ponownie
return powrót, powrócic
reverse odwrotny, negatyw
right prawy
room miejsce
row , wiersz, rząd
run uruchomić
software oprogramowanie
sort rodzaj, sortować
sound dźwiek
space przestrzeń
spacing odstęp
specify określić
speed szybkość
stack stos
statement oswiadczenie, wypowiedź
status stan, sytuacja
store przechować
storage pamiec
string łańcuch (ciag) znaków
subdirectory kartoteka podrzędna
subroutine podprogram
successor następnik
support wsparcie, wspierac
system disk dysk systemowy
swap zamienić miejscami
switch przełączyć
syntax składnia
save zachować, zapisywać
scan przeglądać
scientific naukowy
scratch wymazywać
screen ekran
scroll przewijać ekran
search poszukiwać
second drugi
secondary wtórny
select wybrać
self-test autotest
send wysłać
separator znak oddzielający
sequential łączący
serial szeregowy
server serwer
service obsługa
set zbiór, ustawić
setting ustawianie
setup ustawienie, ustalenie
several kilka
shadow cień
shape kształt
sheet arkusz, kartka
shell powloka
shift przesunięcie, przesunąć
short krótki
show pokazać, wyświetlić
simple prosty
single pojedynczy
size rozmiar
slot szczelina, odstęp
tab tabulacja
table tabela
target cel
task przedsiewziecie
template wzornik, szablon
temporary tymczasowy
terminate zakończyć
tilde znak
title tytul, zatytulować
toggle przełączać
trackball kula
transfer transmisja
tree drzewo
try próbować
turn on/off / włączyć/wyłączyć
type drukować, typ
typical typowy
undo () anulować, cofnąć
unerecoverable nie do naprawienia
unformatted niesformatowany
unit tablica
unpack rozpakowac
unreadable nie do przeczytania
unselect odwołać wybór, odznaczyć
until aż do
update zmodyfikować, poprawka
upgrade zastępować, zastąpić
upper górny
use uzyć
useful użyteczny
user użytkownik
usual zwykły
utility program usługowy
wait czekać, zaczekać
warning ostrzeżenie
way , droga, sposób
wide szeroki
width szerokość
window okno
word słowo
wordwrap zawijanie tekstu
work pracować
write-protect zabezpieczyć przed zapisem

:

perevod-online.com

Словарь компьютерных терминов. Сленг компьютерщиков

Краткий словарь терминов ПК

(некоторые термины и сленг компьютерной сферы)

 

 • Аватар – изображение, относящиеся к учётной записи пользователя (встречается как в операционных системах, так и в интернет.  Чаще фото или картинка заменяющая его.)
 • Админ (системный Администратор) – должность специалиста ИТ (информационные технологии) сферы. Отвечающий за безопасность и работоспособность  штата пользовательских ПК.
 • Аккаунт – учётная запись, взято из англ.языка account, сведения о пользователе – личные данные (логин и пароль)
 • Авторизация – процесс проверки личных данных на сервере или исполняемой программой, взято из англ. Языка authorization. В процессе происходит сверка введённых данных с уже имеющимися (ранее сохранёнными)
 • Антивирус – программный продукт обеспечивающий всестороннию защиту ПК от вирусов. (например Касперский, Др.Веб и т.п.)
 • Аська – один из видов онлайн общения, представляющий собой обмен короткими сообщениями в реальном времени.
 • Апгрейд – обновление или замена частей компьютера, либо комплектующих.  В связи с поломкой или моральным устареванием. Модифицированное от англ. Языка.
 • Баг —  Ошибка, проблема, с англ. Языка bug – «жук»
 • Бан – жаргонное слово относящиеся к интернет чатам, означает запрет или ограничение пользователя в правах.
 • Баннер – изображение рекламного характера, при нажатии на который вы автоматически переходите на другой сайт.
 • Болванка – жаргонное, чистый диск (CD / DVD)
 • Блокнот – стандартное приложение операционно системы, представляет собой примитивный текстовый редактор с минимальными функциями.
 • Браузер – программа для просмотра интернет страниц, от англ. Browser – просмотр (прасматривать)
 • Бэкап – резервная копия, от англ. Backup. Файл или папка содержащая копию программного обеспечения с настройками  для быстрого восстановления.
 • Веб-мастер – специалист ИТ сферы, работающий над создание интернет проектов (сайтов) .
 • Вебка – сокращение от веб – камера, используется для обмена видео сигналом в реальном времени.
 • Винда – жаргонное, означает операционную систему, от англ. Windows.
 • Вирус  — программный код, или исполняемый файл, целью которого является взлом или выведение вашей ОС из строя. Возможна передача личных данных автору вируса (Трояны, Черви).
 • Винт – жёсткий диск, от старого
 • Жаргонного названия – Винчестер.
 • Гаджет – устройство, функционирующее отдельно от ПК, но являющиеся неотемлимой частью.
 • Геймер – человек проводящий всё своё время за компьютерными играми,  спортсмен кибер — спорта
 • Глюк – жаргонное, сбой в работе ОС. Остановка работы компьютера.
 • Девайс – устройство, независимо функционирующее, имеет законченную форму исполнения. Обычно выполняет несколько определённых действий (воспроизведение музыки и видео, показ изображений и т.п.)
 • Домен – имя, даваемой ресурсу – сайту (было введено взамен цифрового вида — IP) Например, российский домен сайтов RU , РФ; украинский UA.
 • Драйвер – системная программа, обеспечивающая обмен данными между устройством и ПК (например подключённый к ПК принтер)
 • Дрова – жаргонное, смотри Драйвер.
 • Железо – жаргонное, аппаратная часть компьютера (материнская плата и др.), от англ. HardWare
 • Закладка – активная гиперссылка ранее сохранённая для последующего посещения сайта.
 • Залогиниться – жаргонное, то же что и авторизация.
 • Зеркало – второй дублирующий адрес сайта или сервер, служит для восстановления работы при сбоях.
 • Иконка – изображение малого размера для получения доступа к исполняемому файлу программы или системы (например «Корзина» на рабочем столе)
 • Инет – жаргонное, интернет.
 • Картридер – устройство чтение карт памяти (SD MMC), от англ. CardReader – «читатель карт»
 • Клава – жаргонное, клавиатура, устройство для ввода информации.
 • Камень – жаргонное, процессор, микросхема обработки информации.
 • Кликать – нажимать клавиши компьютерной мыши.
 • Комп – сокращ., компьютер
 • Коннект – соединение – соединяться, от англ. Connect
 • Крэк – программа для обхода лицензирования или взлома программного кода , от англ. Crack
 • Куки – некая информация записанная вашем браузером после посещения сайта, служит для опознавания вашего компьютера при последующих посещениях (некоторые сайты могут отказать в доступе, если у вас отключены Coockies), от англ. Coockies – печенье, пирожок.
 • Ламер – жаргонное, считается низшем уровнем у пользователя ПК, иногда считается обзывательством.
 • Логин – уникальное имя в рамках данного домена, от англ. Login/ используется при регистрации одним из пунктов рег. Данных пользователя.
 • Модератор – человек, следящий за порядком на интернет ресурсе (чат или форум)
 • Мозги  — жаргонное, оперативная память, получила такое прозвище из-за аббревиатуры ОЗУ
 • Мыло / мылить – электронный ящик – почта, писать электронное письмо, получило свое название из-за англ. Mail – почта
 • Ник – уникальное имя в рамках сайта (чата, форума и т.п.) используется для скрытия реального имени пользователя.
 • Пакет – набор программных продуктов одной тематики, например офисные пакеты – Microsoft Office. От англ. Pack – пакет (Services pack – сервисный пакет)
 • Плагин – программная часть, подключаемая к основной исполняемой части для получения дополнительных функций или параметров, от англ. Plugin/
 • Портал – сайт больших размеров, содержащий информацию и контент широкого спектра.
 • Полетело – жаргонное, означает неисправность устройства, выход его из строя.
 • Пост – сообщение на сайте(форуме)
 • Провайдер – компания или фирма поставляющая доступ к услугам интернет (например Билайн, РосТелеКом)
 • Расшарить – жаргонное, разрешение общего доступа к определённым файлам и папкам с одного компьютера для других.
 • Расширение – префикс или окончание файла, обозначающее принадлежность той или иной программе (например internet explorer.exe, club.mp3)
 • Реаниматор – набор программных продуктов – софт для восстановления работоспособности ОС или другого программного продукта.
 • Сервер – мощный компьютер или специализированное устройство, обеспечивающее непрерывную работу системе или сайту в интернете.
 • Системник – жаргонное, системный блок – корпус компьютера; вариант названия специалиста ИТ сферы.
 • Сидюк – жаргонное, от англ. CD Rom
 • Скриншот –зафиксированное в реальном времени изображения экрана монитора, от англ. Screenshot
 • Скин – шкурка или внешний вид, набор графических элементов для изменения  визуального отображения программного продукта.
 • Скрипт – сценарий, последовательность исполняемых команд и их параметров, скрипты используются как в ОС так и в веб среде – интернет.
 • Смайл – упрощённое графическое отображение, выражение эмоций, от англ. Smile – улыбка.
 • Софт – программное обеспечение, программные комплексы / программы.
 • Сносить – жаргонное, удалять (без возможности восстановления)
 • Спам – почтовый «мусор» , рассылка писем на которую вы не подписывались.
 • Тормозить – жаргонное, крайне медленно работать (относится к старым компьютерам или с повреждениями)
 • Троян – разновидность Вируса, который предоставляет «хозяину» доступ к чужому компьютеру.
 • Файерволл – сетевой экран или огненная стена, защита компьютера, а именно ОС от сетевого вторжения или взлома, может выполнять роль неполноценного антивируса. От англ. Firewall – огненная стена.
 • ФАК – от англ. F.A.Q. – часто задаваемые вопросы. Часто встречаемый раздел на сайтах «F.A.Q. вопрос – ответ» или Ч.А.В.О. (такой раздел присутствует и у нас.
 • Флоп – жаргонное, флоппи диск, дискета.
 • Флуд – ситуация на форумах, прикоторой теряется основная тема разговора или вопроса, то есть переходит в «болтавню».
 • Флеш вид микросхем портативных накопителей; программное обеспечение для создания анимации и приложений высокого уровня, от англ. Flash – молния. (в названии имеется в виду скорость работы).
 • Форум – скрипт или модуль сайта для тематического общения, делится на разделы и категории для удобного поиска и обращения.
 • ФТП – протокол передачи файлов, от англ. FTP (file transfer protocol)
 • Хостинг – аренда виртуального места под нужды пользователя: размещение резервных копий (файловые хранилища) или под создание сайта (при этом должны прилагаться некоторые параметры для работы сайта)
 • Хостер – сайт или компания, предлагающая услуги хостинга для вашего сайта. Оычно такие сайты располагают несколькими мощными серверами, реже являются посредниками.
 • Чайник – жаргонное, человек не разбирающийся в компьютерной технике Не имеющий навыков работы с ПК.
 • Чат – скрипт или программа для обмена сообщениями в реальном времени. Может быть как многопользовательским, так и приватным.
 • Червь – жаргонное, разнавидность вируса, от англ. Worm – червь.
 • Юзер — .пользователь, клиент, от англ. User – пользователь.
 • Юзать – жаргонное, узнавать искать, относиться к чему – то новому.
 • Ява – один я\из языков программирования, в наше время набирающий темп развития. От англ. Java. На нём функционируют многие программы, например Openoffice – бесплатно распространяемей офисный пакет.

 

Автор статьи Андрей Д.

Администрация сайта World — X

wd-x.ru

Английские слова и словосочетания на тему компьютера, компьютерных комплектующих, компьютерных терминов

analog computer – аналоговый компьютер

arithmetic logic unit (= ALU) – арифметическо-логическое устройство (= АЛУ)

BD / BRD (= Blu-ray Disc) - диск Blu-ray

cable - кабель

cell phone - сотовый телефон

compact disc (= CD) – компакт диск

computer – компьютер

computer case / computer chassis / system unit / case – системный блок

computer cooling – система охлаждения компьютера

central processing unit (= CPU) – центральный процессор (= ЦП), центральное процессорное устройство (= ЦПУ)

desktop computer - настольный компьютер, стационарный компьютер

digital computer – цифровой компьютер

earpieces / earbuds / earphones - наушники (вставляемые в ухо)

DVD (= Digital Versatile Disc / Digital Video Disc) - диск DVD (цифровой многоцелевой диск / цифровой видеодиск)

flash drive / USB flash drive – флэш карта / USB-флэш-накопитель

floppy disk – дискета

floppy disk drive - дисковод

gigahertz (= GHz) - гигагерц (= ГГц)

hard disk drive (= HDD) / hard disk / hard drive – жесткий диск, накопитель на жестких магнитных дисках (= НЖМД)

hardware [ 'hɑ:dwɛə ] – аппаратное обеспечение

headphones - наушники (надеваемые поверх ушей)

hertz (= Hz) - Герц (= Гц)

HD (= High Definition) - высокое качество

keyboard [ 'ki:bɔ:d ] - клавиатура

laptop / notebook - ноутбук

megahertz (= MHz) - мегагерц (= МГц)

memory - память

microphone / mic [ maik ] - микрофон

mobile phone - мобильный телефон

modem [ 'məudəm ] - модем

monitor [ 'mɔnitə ] – монитор

motherboard – материнская плата

mouse – мышь, мышка, манипулятор "мышь"

mouse mat (BrE) / mousepad (AmE) – коврик для мыши

palmtop [ 'pɑ:mtɒp ] - карманный компьютер / "наладонник"

PDA (= Personal Digital Assistant) - КПК (= карманный персональный компьютер)

personal computer (= PC) – персональный компьютер

power cable - сетевой кабель / шнур питания / кабель электропитания

printer - принтер

processor speed / processor frequence / CPU speed / CPU frequency - скорость процессора / частота процессора

random-access memory (= RAM) – запоминающее устройство с произвольным доступом (= ЗУПД) / запоминающее устройство с произвольной выборкой (= ЗУПВ) (также часто обозначает оперативную память компьютера, оперативное запоминающее устройство (= ОЗУ))

Read Only Memory (= ROM) - постоянное запоминающее устройство (= ПЗУ)

scanner - сканер / сканирующее устройство

screen - экран

smartphone - смартфон

sound card / audio card – звуковая плата / звуковая карта / аудиокарта

space bar - клавиша "пробел"

speakers - колонки

tablet computer / tablet - планшетный компьютер / планшет

TFT (= Thin Film Transistor) - тонкопленочный транзистор

USB (= Universal Serial Bus) - универсальная последовательная шина

USB flash drive - USB-накопитель / флэш-накопитель

video card / video adapter / graphics-accelerator card / display adapter / graphics card – видеокарта / графическая плата / графический ускоритель / графическая карта / видеоадаптер

wireless router - беспроводной маршрутизатор

antivirus software / anti-virus software - антивирус / антивирусное программное обеспечение / антивирусная программа

application / app - приложение / программа

artificial intelligence (= AI) – искусственный интеллект (= ИИ)

assembler [ ə'semblə ] – ассемблер (язык программирования низкого уровня)

backup [ 'bækʌp ] - резервная копия

BASIC (= Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) – бейсик (= универсальный код символических инструкций для начинающих)

binary numeral system / base-2 number system – двоичная система счисления (использующая только нули и единицы)

bit / binary digit – бит (самая меньшая единица хранения и обработки цифровой информации)

boot disk - загрузочный диск (диск (как правило, жесткий диск), с которого происходит загрузка и настройка ПО для компьютера)

bug - ошибка / "баг" (ошибка в программе, нарушающая правильную работу)

byte – байт (единица хранения и обработки цифровой информации, равная 8 битам)

cache [ kæʃ ] - кэш / кэширование (вид быстрой памяти, используемой для временного хранения данных)

character [ 'kærəktə ] – символ (любое символьное обозначение – цифра, буква, и т.п.)

click - клик

clipboard - буфер обмена (временное хранилище данных в памяти компьютера, предназначенное для переноса и копирования между приложениями)

COBOL [ 'kəubəl ] (= COmmon Business-Oriented Language) – Кобол (язык программирования, предназначенный, в первую очередь, для разработки бизнес-приложений)

compiler – компилятор (программа, переводящая текст программы на языке высокого уровня в эквивалентную программу на машинном языке)

crash - сбой / поломка

cursor [ 'kɜ:sə ] – курсор

cyberspace [ 'saibəˌspeis ] – киберпространство

data [ 'deitə ] - данные (информация, хранящаяся на компьютере, в любом виде - текстовом, графическом, аудио, видео, и т.д.)

database - база данных

debugging – отладка (программы)

document [ 'dɔkjumənt ] - документ

DOS (= Disk Operating System) – ДОС (= дисковая операционная система)

driver - драйвер (специальное программное обеспечение, позволяющее компьютеру работать с каким-либо устройством (например, с принтером))

ebook [ 'i:buk ] - электронная книга (текст, который можно скачать и прочитать на компьютере или другом устройстве)

file – файл

folder / directory [ di'rektəri ] - папка / директория

font – шрифт

format [ 'fɔ:mæt ] - формат

Fortran / FORTRAN (= Mathematical Formula Translating System) – Фортран (первый язык программирования высокого уровня, имеющий транслятор)

gigabyte (= Gb) [ 'gigəbait ] – гигабайт (= гб) (единица измерения количества информации, равная 1024 мегабайтам)

icon [ 'aikɔn ] - иконка / значок / пиктограмма

installation [ instə'leiʃn ] - инсталляция / установка (программы)

interface [ 'intəfeis ] – интерфейс

kilobyte (= Kb) - килобайт (= кб)

lower case / lowercase - нижний регистр (строчные буквы)

megabyte (= Mb) – мегабайт (= мб) (единица измерения количества информации, равная 1024 байтам)

menu [ 'menju: ] – меню

operating system (= OS) - операционная система (= ОС)

password - пароль

pixel [ 'piksil ] - пиксель

program [ 'prəugræm ] - программа

resolution - разрешение

screenshot - снимок экрана / скриншот / скрин (изображение, показывающее то, что пользователь видит на экране)

shortcut - ярлык (файл, служащий указателем на какой-либо объект, программу, команду, и т.п.)

software / computer software – программное обеспечение

space - пробел

spreadsheet - электронная таблица

terabyte (= Tb) – терабайт (= тб) (единица измерения количества информации, равная 1024 гигабайтам)

underscore - знак подчеркивания

upper case / uppercase - верхний регистр (прописные буквы)

virus [ 'vaiərəs ] - вирус

word processor - текстовый процессор / текстовый редактор

account [ ə'kaunt ] - аккаунт / учетная запись

at sign (= @) - а коммерческое / коммерческое at / знак "собака"

bluetooth [ 'blu:tu:θ ] - блютус

broadband Internet - широкополосный интернет / широкополосный доступ в интернет

browser [ 'brausə ] / web browser / internet browser – веб-обозреватель, браузер

cookies - куки (данные, содержащие информацию о времени и дате посещения вебсайтов)

dot [ dɔt ] - точка (используется в адресе сайта))

downloading and uploading – скачивание и закачивание (термины, применяющиеся в отношении данных, передаваемых между двумя вычислительными системами)

electronic mail / e-mail / email – электронная почта

email address - адрес электронной почты

FAQ (= Frequently Asked Questions) - ЧаВо (= часто задаваемые вопросы)

firewall - брандмауэр / сетевой экран

home page / homepage - главная страница / домашняя страница / начальная страница

hotspot - точка доступа

hypertext [ 'haipəˌtekst ] – гипертекст

Internet [ 'intənet ] – интернет

Internet service provider (= ISP) - интернет-провайдер / провайдер / поставщик услуг интернета

IP (= Internet Protocol) address - ай-пи адрес (уникальный адрес узла (компьютера) в сети)

link - ссылка

local area network (= LAN) – локальная вычислительная сеть (= ЛВС) / локальная сеть

login [ 'lɒgin ] - логин

mail box - почтовый ящик (используемый для обмена электронными сообщениями)

network - сеть

page / web page / webpage - страница / веб-страница / интернет-страница

search engine - поисковая система

server - сервер

slash - слэш / косая черта

username - имя пользователя / логин

web hosting - веб-хостинг / хостинг

webmaster - веб-мастер / вебмастер

website / web site - вебсайт / сайт

wireless internet (= WiFi) - беспроводной интернет / беспроводной доступ в интернет

World Wide Web (= WWW) / the Web - Всемирная паутина / веб

www.correctenglish.ru

Слова на тему Computer (Компьютер) на английском с транскрипцией и переводом

Posted by lingvo in Англо-Русские |

Вам приходилось устраиваться на работу? А не задавали случайно вопрос о владении ПК? Ну как можно быть хорошим специалистом без знания компьютерной терминологии, да еще на английском? Вот и мы так считаем, поэтому сделали еще одну подборку (у нас уже есть одна для продвинутого уровня «COMPUTERS AND OFFICE EQUIPMENT EN-RU«) самых актуальных компьютерных терминов на английском языке с русским переводом и транскрипцией.

Компьютерные термины на английском языке с переводом

Cdrom — CD-ROMClose — закрытьClick — клик, кликнутьCopy — копия, копироватьCut — вырезатьCommand — командаDatabase — база данныхDelete — удалятьDigital — цифровойFile — файлFind — находитьFont — шрифтFormat — форматGraphic — графическийIcon — значок, иконкаHardware — аппаратные средстваInput — входInteractive — интерактивныйInternet — интернетKeyboard — клавиатураHelp — помощьMemory — памятьMenu — менюModem — модемMouse — мышьMultimedia — мультимедиаNetwork — сетьNumeric — числовойOpen — открытыйOutput — выходPaste — вставитьPeripheral — внешние устройстваPrinter — принтерProcessing — обработкаReplace — заменятьSave — сохранятьScanner — сканерSearch — поискSelect — выбиратьSoftware — программное обеспечениеText — текст, печатать

Слова по теме «Компьютер» на английском с транскрипцией

CDROMˌsiˌdiˈrɑːmCD-ROM
closekləʊzзакрыть
clickklɪkклик, кликать
copyˈkɒpiкопия, копировать
cutkʌtвырезать
commandkəˈmɑːndкоманда
databaseˈdeɪtəbeɪsбаза данных
deletedɪˈliːtудалять
digitalˈdɪdʒɪtəlцифровой
filefaɪlфайл
findfaɪndнаходить
fontfɒntшрифт
formatˈfɔːmætформат
graphicˈɡræfɪkграфический
iconˈaɪkɒnзначок, иконка
hardwareˈhɑːdweəаппаратные средства
inputˈɪnpʊtвход
interactiveˌɪntəˈræktɪvинтерактивный
Internetˈɪntənetинтернет
keyboardˈkiːbɔːdклавиатура
helphelpпомощь
memoryˈmeməriпамять
menuˈmenjuːменю
modemˈməʊdemмодем
mousemaʊsмышь
multimediaˌmʌltiˈmiːdiəмультимедиа
networkˈnetwɜːkсеть
numericnjuːˈmerɪkчисловой
openˈəʊpənоткрытый
outputˈaʊtpʊtвыход
pastepeɪstвставить
peripheralpəˈrɪfərəlвнешние устройства
printerˈprɪntəпринтер
processingˈprəʊsesɪŋобработка
replacerɪˈpleɪsзаменять
saveseɪvсохранять
scannerˈskænəсканер
searchsɜːtʃпоиск
selectsɪˈlektвыбирать
softwareˈsɒftweəпрограммное обеспечение
texttekstтекст, печатать

Скачать подборку

Скачать в CSV для Wordex

Материал скомпонован профессиональными экспертами в области изучения языка и для удобства восприятия сведён в табличный вид, содержащий перевод и транскрипцию.

lingvotutor.ru


Смотрите также